Yayınlayan: Mosha Eylül 24, 2020 Yorum yapılmamış

KAMERA VE SES KAYITLARINA YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“UZMAR”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, günlük iş faaliyetlerimiz kapsamında işlenecek olan kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz, İşleme Amaçlarımız ve Hukuki Sebeplerimiz:

Kişisel verileriniz, Uzmar’a ait alan, tesis ve gemilerde görüntü ve ses kaydı yapan kapalı devre kamera kayıt sistemleri ve telsiz iletişimlerini kaydeden kayıt cihazları vasıtasıyla otomatik olarak işlenecektir.

Elde edilen kişisel verileriniz; iş sürekliliğinin ve verimliliğinin sağlanması, olağan günlük iş süreçlerimizin iyileştirilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, gerekli iç denetimlerin yürütülmesi, şirketimiz ve diğer Uzmar iştiraklerinin hukuki, teknik ve ticari iş ve operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, gerekmesi halinde savunma hakkımızın kullanılması ve resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak ve KVKK madde 5/2 çerçevesinde şirketimizin meşru menfaati gereği işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK madde 8 ve Madde 9 çerçevesinde, yurtiçinde bulunan; (i) saklama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim vb.) aldığımız üçüncü kişilere, (ii) hizmet aldığımız diğer Uzmar şirketlerine  (iii) şirketimiz adına hareket eden alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iv) yetkili kurum ve kuruluşlara ve bahsedilen amaçlar doğrultusunda aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilecektir.

3. Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Uzmar’a başvurarak;

  • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan işyeri e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Posta Adresi        : Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
E-posta Adresi     : kvkk.bildirim@uzmar.net
KEP Adresi           : uzmar@hs03.kep.tr


Ad-Soyadı:
Tarih:
İmza: