Yayınlayan: Mosha Eylül 23, 2020 Yorum yapılmamış

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC VE SAN LTD ŞTİ (“UZMAR”) olarak, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”), öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel Verileriniz, Kanun çerçevesinde UZMAR tarafından işe alım süreçleri kapsamında ilgili mevzuatta öngörülen nedenlerle, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket ile aday çalışan arasında iş ilişkisinin kurulması veya şirketimizin meşru menfaati için gerekli olan hallerde aşağıda sayılan yöntemlerle, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde toplanmaktadır.

 • İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair şirket ve şahıs üzerinden yahut profesyonel işi bu olmayıp sizlere referans olan sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden,
 • https://cv.uzmar.com.tr/  adresli internet sitemizde yer alan kariyer başvuru platformu üzerinden;
 • info@uzmar.net  ve/veya  izmir@uzmar.net  adresli iş başvurularına yönelik e-mail adresi üzerinden,
 • www.kariyer.net ve www.linkedin.com  gibi aday çalışan Kişisel Verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kariyer platformları üzerinden,
 • İş görüşmeleri çerçevesinde alınan notlar aracılığıyla,
 • UZMAR’a ait veya UZMAR kontrolünde bulunan işyerleri kanalıyla,
 • UZMAR’ın hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, grup şirketler ve iş ortakları gibi üçüncü kişiler aracılığıyla.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz;

 • Aday çalışan başvuru, seçim, yerleştirme ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ilişkisinin kurulması, pozisyon özelinde aday çalışan yeterliliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması,
 • UZMAR insan kaynakları politikalarının uygulanması ve yürütülmesi,
 • Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve UZMAR politika/prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Şirket iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ile Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • İşe alım süreçlerine ilişkin aday çalışan ile iletişim kurulması,
 • Uzmar tarafından kadrolama ihtiyaçlarının ve uygulamalarının analiz edilmesi
 • İşe alım süreci ve çalışan idaresinin etkili bir biçimde yönetilmesi
 • Sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amaçları dahilinde işlenebilmektedir.
 • CV’niz dahil kişisel verilerinizin ilerleyen süreçlerde farklı pozisyonlar için değerlendirmesini istiyorsanız ayrıca açık rıza vermeniz gerekmektedir. Bu husus için açık rıza metnimizi incelemenizi rica ederiz.

3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurt içinde veya yurtdışında bulunan,

 • İş ortakları, finans kuruluşları, hukuk, vergi, insan kaynakları, bordrolama vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve hizmet sağlayıcılarına,
 • Depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere,
 • Grup şirket insan kaynakları politikaların yürütülmesi amacıyla insan kaynakları faaliyetleri ve işe alım süreçlerinde destek aldığımız grup şirketlerimize,
 • Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

4. Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Posta Adresi        : Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
E-posta Adresi     : kvkk.bildirim@uzmar.net
KEP Adresi           : uzmar@hs03.kep.tr


Ad-Soyadı:
Tarih:
İmza: