Yayınlayan: Mosha Eylül 23, 2020 Yorum yapılmamış

İşbu ‘Gizlilik Politikası’ ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“UZMAR”) olarak sahibi olduğumuz uzmar.com.tr adresli internet sitesini (bundan sonra “Site” olarak da anılacaktır) ziyaret eden / kullananları, Site aracılığıyla toplanan ve işlenen kişisel veriler hakkında bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. GİZLİLİK POLİTİKASI DEĞİŞİKLİKLERİ

Siteyi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Gizlilik Politikasına tabi olacaksınız ve Siteyi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmelisiniz. Uzmar, işbu Gizlilik Politikasında zaman zaman değişiklik yapabilir.  Güncel Gizlilik Politikası, Site’de yayımlandığı an itibariyle geçerli olacaktır.

Bu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız veya burada ele alınmayan sorunlarınız olması durumunda lütfen işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla Uzmar ile iletişime geçiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları

Uzmar, yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz Uzmar tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik yollarla toplanmaktadır:

•   Site’nin İletişim Sayfasında yer alan Şirket ile iletişime geçmenize ve görüş ve önerilerinizi iletmenize yarayan “İletişim” formu

•   Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, lütfen detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyiniz.)

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaretiniz sırasında Site’de sunulan bilgi ve hizmetlerden faydalanabilmeniz, Site aracılığıyla bize ulaştırdığınız görüş ve önerileriniz ile hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda savunma hakkını kullanabilmesi, resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilecektir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK Madde 5/2 kapsamında ayrıca kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için zorunlu olması, şirketin meşru menfaatleri için zorunlu olması ve kullanıcının kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarımı

Kişisel verileriniz Uzmar tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere  işbu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaç ile sınırlı olarak yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri gibi) ve yer sağlayıcılık hizmeti aldığımız grup şirketlerine ve üçüncü kişilere; iş ortakları, hizmet sağlayıcılar, alt yükleniciler, danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara veya yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir.

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan işyeri e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.
Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.
Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Posta Adresi      :  Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
E-posta Adresi  :  kvkk.bildirim@uzmar.net
KEP Adresi        :  uzmar@hs03.kep.tr


Ad-Soyadı:
Tarih:
İmza: