Yayınlayan: Mosha Eylül 23, 2020 Yorum yapılmamış

GERÇEK KİŞİ TACİR VE MÜŞTERİLERE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“UZMAR”) olarak hizmetlerimizi müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz UZMAR tarafından sunulan ürün, hizmet veya ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Aramızdaki ticari ilişkimiz kapsamında edinilen kişisel verileriniz; (i) ticari ilişkimizin ve aramızdaki sözleşmesinin kurulması ve ifası; (ii) finans ve muhasebe işlemlerin yürütülmesi; (iii) müşteri teminatlarının alınması ve işlenmesi; (iv) soru ve şikayetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi; (v) Uzmar ve Uzmar hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi vi) şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi; (ix) finansal denetim süreçlerinin yürütülmesi; kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması (x) Uzmar’ın hukuki, fiziki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, (xi) kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması amaçları dahilinde işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde veya veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

(i)Müşteri Tanımlama Formu ve Cari Hesap Açılış Formu aracılığıyla, (ii) Uzmar ile akdedeceğiniz sözleşmeler aracılığıyla, (iii) Finans kredibilitesi değerlendirmesi kapsamında hizmet alınan firmalar aracılığıyla, (iv) Uzmar adına faaliyette bulunan ve sahada görev alan çalışanlarımız kanalıyla, (v) E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, çalışmalarımıza yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multi medya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları aracılığıyla (vi) Memnuniyet anketleri ve sair değerlendirmeler aracılığıyla,  (vii) Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket adına işletilen hesaplar aracılığıyla,(viii) Uzmar’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde bulunan: (i) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, CRM programı, bulut bilişim vb.), çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) çalışma kapsamında hizmet alınan Grup Şirketlerimize, (iv) iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, denetim firmaları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara ve (vi) olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri,

  • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan işyeri e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Posta Adresi        : Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
E-posta Adresi     : kvkk.bildirim@uzmar.net
KEP Adresi           : uzmar@hs03.kep.tr


Ad-Soyadı:
Tarih:
İmza: