Yayınlayan: Mosha Eylül 24, 2020 Yorum yapılmamış

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK
AYDINLATMA METNİ

UZMAR UZMANLAR DENİZCİLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. (“UZMAR”) olarak özel hayatınızın gizliliğine ve kişisel verilerinizin en iyi şekilde korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu ‘Aydınlatma Metni’ ile Uzmar olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, sizleri Kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

Günlük iş faaliyetlerimiz sırasında hem çevrimiçi hem çevrimdışı yollarla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.  Örneğin, bizlerden ürün veya hizmet satın aldığınızda, bizlerle sözleşme akdettiğinizde, bizimle iletişim kurduğunuzda veya çevrimiçi platformlarımızı ziyaret edip kullandığınızda kişisel verilerinizi işleriz.

1. Kişisel Veriler, İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepler ve Toplanma Metotları

Sizlerle olan ilişkimiz sırasında aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

 • Sizlerle iletişim kurabilmemiz için kimlik ve iletişim verilerinizi işleriz: Ad-soyadı, iş unvanı, kullanıcı adı, adres, telefon numaraları, e-posta adresi veya sizlere ileti gönderebilmemiz için sağladığınız diğer adresler, şirket bilgileri,
 • Sizlerle kurulan veya devam eden iş ilişkilerinin yürütülmesi için gerekli müşteri işlem verileri ile finans verilerinizi işleriz: satın alma, sorgulama, müşteri hesap bilgileri, sipariş ve sözleşme bilgileri, teslimat bilgileri, faturalama ve finansal veriler, vergi ayrıntıları, işlem ve yazışma geçmişi, iletişim ve ürün tercihleri, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmet türleri, kredibilite ve demografik veriler,
 • Menfaatlerimizi koruyabilmemiz için gerekli olan işlem güvenliği, fiziksel mekân güvenliği, risk yönetimi, hukuki işlem verilerini işleriz: çıkar çatışma, dolandırıcılıkla mücadele, iç denetim, kimlik doğrulama bilgileri ile tesislerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli olan veriler (örn: görsel, işitsel kayıtlar),
 • İşlenen kişisel verileriniz Uzmar tarafından sunulan veya satın alınan ürün, hizmet veya yürütülen ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Uzmar tarafından hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla ölçülü olarak işlenmektedir.

Aramızdaki ticari ilişki kapsamında edinilen kişisel verileriniz;

 • Ürün veya hizmet taleplerinin yerine getirilmesi ve hizmetlerin sizlere sunumu: Müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, destek ve eğitim süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve güvenlikle ilgili bildirimlerin tarafınıza yapılması,
 • Sözleşme içeriklerine bağlı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve tedarik süreçlerimizin yürütülmesi: Müşteri / tedarikçi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kredi kontrol süreçlerinin yürütülmesi, sunduğumuz hizmetlerin analizi ve geliştirilmesi, ürün veya hizmetlerimiz ile ilgili özel teklifler ve promosyonlar hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • İnternet web sitelerimiz dahil çevrimiçi platformlarımızın, bilişim ve iletişim sistemlerimiz ile tesislerimizin güvenliğinin sağlanması ve haklarımızın korunması: Kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Günlük iş ihtiyaçlarının giderilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi: Ödeme işlemlerinin yürütülmesi, finansal denetim süreçlerinin yürütülmesi, kaynakların verimli kullanımı, hizmetlerimizin kalitesinin gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, güvenliğinizin sağlanması, ürün geliştirme, sözleşme yönetimi, internet sitesi yönetimi, kurumsal yönetim süreçlerinin yürütülmesi, denetim, raporlama ve mevzuata uyum faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ticari ilişkimizin gereklikleri çerçevesinde aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla KVKK Madde 5 çerçevesinde kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla ve şirketimizin meşru menfaati kapsamında sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 • Müşteri/Tedarikçi Tanımlama Formu ve Cari Hesap Açılış Formu aracılığıyla,
 • Uzmar ile akdedeceğiniz sözleşmeler aracılığıyla,
 • Finans kredibilitesi değerlendirmesi kapsamında hizmet alınan firmalar aracılığıyla,
 • Uzmar adına faaliyette bulunan ve sahada görev alan çalışanlarımız kanalıyla,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen elektronik yazışmalar, çalışmalarımıza yönelik sair amaçlarla mobil iletişim kanallarından gönderilen kısa mesajlar veya multimedya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları aracılığıyla,
 • Memnuniyet anketleri ve sair değerlendirmeler aracılığıyla,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Uzmar adına işletilen hesaplar aracılığıyla,
 • Uzmar’ın hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla işlenmektedir.

2 .İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK Madde 8 ve Madde 9 kapsamında belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde yurtiçinde bulunan: (i) depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, CRM programı, bulut bilişim vb.), çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, (ii) hizmetlerimiz çerçevesinde şirketimiz adına işlemede bulunan alt yüklenicilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımıza, (iii) çalışma kapsamında hizmet alınan Grup Şirketlerimize, (iv) iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, denetim firmaları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, (v) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara ve (vi) olası bir birleşme/devralma/yeniden yapılanma sürecinde ilgili üçüncü kişilere yalnızca süreç ile ilgili olduğu ölçüde aktarabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri özneleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamda, sayılan haklarınıza ilişkin talebinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıdaki iletişim adresleri üzerinden ıslak imzalı bir dilekçe ile elden, noter veya iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olan işyeri e-posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Posta Adresi        : Akdeniz Mah. Cumhuriyet Bul. Erden İş Hanı No: 87 K:7 Pasaport – Konak 35210 İzmir / TÜRKİYE
E-posta Adresi     : kvkk.bildirim@uzmar.net
KEP Adresi           : uzmar@hs03.kep.tr


Ad-Soyadı:
Tarih:
İmza: